حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
57 بازدید
ناشر: پژوهش‏گاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-2982-35-6
سال نشر: 1387
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حقوق بشر به دنبال ان است که برای موجودیت بشر با حفظ همه ابعادکرامت و ازادی او تضمین حقوقی را تامین کند و برای ان یک چارچوب اجتماعی به رسمیت شناخته شده پدید اورد. حقوق بشر و حقوق بشردوستانه دو شاخه پراهمیت حقوق بین الملل هستند. هدف از حقوق بشردوستانه تامین احترام به شان والا و کرامت انسان و تضمین حق حیات و حقوق اساسی و به طور کلی تعمیم هنجارهای حقوق بشری به حقوق بین الملل ناظر بر منازعه مسلحانه و نیز تعقیب محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی است. نویسنده در کتاب حاضر ضمن تبیین مبانی نظری حقوق بشر و ماهیت هدف چارچوب هنجاری و ضمانت اجرای ان و حقوق مندرج در قواعد بشردوستانه به بررسی مباحث چون حمایت از انسان و انسانیت پایه نهایی تعهد در نظام بین الملل حقوق بشر و بشردوستانه ماهیت یکسان تعهدات حقوق بشری و بشردوستانه و نهادهای نظارتی قضایی و شبه قضایی پرداخته است.