تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
 
حقوق بین الملل 
دانشگاه تهران 
 
لیسانس 
 
فلسفه و حقوق 
دانشگاه مفید 
0.00 
فوق لیسانس 
1376 
حقوق بین الملل 
دانشگاه مفید 
0.00 
خارج