سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه مفید 
عضویت در شورای طراحی شورای عالی و کمیته علمی همایش حقوق بشر 
1380/01/01 
 
اجرائى 
همکاری 
همایش حقوق بشر در دانشگاه مفید 
دبیری کمیته علمى 
1380/01/01 
 
اجرائى 
همکاری 
دانشگاه مفید 
عضو شورای عالی و کمیته علمى 
1382/02/01 
 
اجرائى 
تدریس 
دانشگاه هاي قم و تهران 
مدرس 
 
 
دروس حقوق 
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
مدرس 
 
 
دروس حقوق 
تدریس 
مركز تخصصي قضا 
مدرس 
 
 
حقوق